Serviciul de Asistență Psihopedagogică

„Cauza de a face lumea un loc mai bun pentru copii ne unește pe toți”  Lion Neeson

Noutăți și evenimente

Serviciul de Asistență Psihopedagogică

Politici naționale în baza căruia activează Serviciul de Asistență Psihopedagogică

Ratificarea Convențiilor ONU:

– cu privire la drepturile copilului (1993);

– privind drepturile persoanelor cu dizabilități (2010).

Strategia și Planul Național de reformă a sistemului rezidențial de îngrijire a copilului pentru anii 2007-2012 (HG nr.784/2007)

Strategia de incluziune soacială a persoanelor cu dizabilități, 2010-2013 (Legea nr.169/2010)

Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 (HG nr.523/2011)

Echipa Serviciului de Asistență Psihopedagogică, mun. Bălți

Serviciul de Asistență Psihopedagogică

– Asigură organizarea și funcționarea Serviciului de Asistență Psihopedagogică în mun.Bălți;

– Elaborează Regulamentul intern de organizare al Serviciului;

– Elaborează fişele postului pentru fiecare funcţie;

– Planifică, organizează şi monitorizează activitatea Serviciului;

– Asigură calitatea serviciilor prestate în cadrul Serviciului;

– Asigură utilizarea eficientă a resurselor financiare şi materiale ale Serviciului;

– Evaluează periodic şi monitorizează activitatea personalului;

– Elaborează rapoarte privind activitatea Serviciului, a altor informaţii prezentate către autoritatea publică locală şi/sau centrală;

Serviciul de Asistență Psihopedagogică

– Întocmește planul/orarul activităților de evaluare complexă/reevaluare a copiilor, da asistență psihopedagogică, metodologică și organizează realizarea lui în cadrul Serviciului;

– Coordonează activitatea de elaborare și realizare a planurilor de lucru/programului individual de asistență psihopedagogică și a recomandărilor formulate în rezultatul evaluării;

– Colaborează cu șeful SAP și oferă sprijin sprijin în reglementarea modului de organizare și funcționare a Serviciului de Asistență Psihopedagogică.

Serviciul de Asistență Psihopedagogică

– Asigurarea asistenței psihologice, în vederea dezvoltării libere , integrale și armonioase a copiilor, a formării personalitărții lor autonome și creative, pentru integrarea socio-profesională eficientă;

– Asistența psihologivă a copiilor cu CES;

– Monitorizării procesului de incluziune a copiilor cu CES din instituțiile de care este responsabil;

– Elaborează materiale de suport pentru activități de asistență metodologică ( seminare, ateliere, mese rotunde, etc.)

– Organizează ( planifică și înregistrează ) activitățile de asistență psihologică.

Serviciul de Asistență Psihopedagogică

– Evaluării complexe a dezvoltării copiilor referiți;

– Asistenței logopedice a copiilor cu CES

– Monitorizării procesului de incluziune a copiilor cu CES din instituțiile de care este responsabil;

– Examinării complexe și loogpedice copii consiliați/sprijiniți, în colaborare cu familia și cadrele didactice;

– Asigurării asistenței logopedice copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj și comunicare  în vederea integrării școlare și sociale optime a acestora;

– Realizării activitpății de asistență logopedică individuale și in grup.

Serviciul de Asistență Psihopedagogică

– Abilitării/reabilitării dezvoltării copilului care prezintă probleme de învățare, de adaptare, de relaționare, de comunicare, etc.;

– Prevenirii dificultăților de incluziune și a instituționalizării copilului;

– Orientării școlare și profesionale;

– Integrării sociale;

– Monitorizării progresului educațional al copiilor cu cerințe educaționale speciale, incluși în instituțiile de învățământ;

– Psihopedagogul stabilește măsuri de intervenție și servicii de suport pentru incluziunea educațională.

Serviciul de Asistență Psihopedagogică

Servicii de suport

Serviciul de Asistență Psihopedagogică

În sistemul educational  a mun. Bălți în sprijinul copiilor sunt create servicii de suport: Cadru didactic de sprijin (CDS), Centre de resurse pentru educația incluzivă (CREI).

Educaţia incluzivă este o abordare şi un proces continuu de dezvoltare a politicilor şi practicilor educaţionale, orientate spre asigurarea oportunităţilor şi şanselor egale pentru persoanele excluse/marginalizate de a beneficia de drepturile fundamentale ale omului la dezvoltare şi educaţie (Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020).

Cadrul didactic de sprijin (CDS)  în conformitate cu Codul Educaţiei, este/ poate fi specialistul calificat în domeniul pedagogieipsihopedagogiei şi pedagogiei speciale, care acordă asistenţă psihopedagogică copiilor cu CES.

Cadrul didactic de sprijin (CDS) este specialistul din învățământul primar și secundar general, care prestează servicii de asistență psihopedagogică și educațională copiilor cu cerințe educaționale speciale. Sarcina de bază a Cadrului didactic de sprijin este dezvoltarea şi promovarea activităţilor de asistenţă educaţională, care să asigure remedierea dificultăţilor de învăţare de ordin structural, organizatoric, emoţional sau de altă natură ale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.

DIRECȚII DE ACTIVITATE:

 1. facilitează și susține integrarea școlară a copilului cu cerințe educaționale speciale în colectivul grupei/clasei, al instituției de învățământ;
 2. participă, în comun cu Comisia multidisciplinară intrașcolară, cu învățătorii/cadrele didactice pe discipline școlare, alți specialiști la: elaborarea Planului educaţional individualizat și realizarea acestuia; evaluarea rezultatelor aplicării programelor curriculare adaptate;evaluarea, revizuirea și actualizarea Planului educaţional individualizat;
 3. colaborează cu învățătorii/cadrele didactice pe discipline școlare, alți specialiști pentru realizarea obiectivelor din Planul educaţional individualizat şi stabilirea modalităților concrete de lucru cu copiii cu cerinţe educaţionale speciale, colaborează cu părinţii  copilului cu cerinţe educaţionale speciale;
 4. elaborează și implementează strategii de sprijin în toate ariile curriculare, precum și identifică resursele necesare și adecvate realizării acestora;
 5. realizează activități de recuperare educațională, individuale sau în grup, asistă copilul cu cerinţe educaţionale speciale în pregătirea temelor pentru acasă;
 6. colaborează cu specialiştii care realizează terapiile specifice în vederea realizării obiectivelor planului educaţional individualizat;
 7. propune și realizează materiale didactice individualizate în funcţie de dificultăţile de învăţare ale elevilor;
 8. coordonează activitatea Centrului de resurse din instituție;
 9. acordă consultanță și colaborează cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile Cadrului didactic de sprijin.

 

SARCINI IMPORTANTE:

Activitățile de recuperare/asistență educațională vor fi proiectate de către cadrul didactic de sprijin, având ca bază:

 1.  necesitățile elevului;
 2. obiectivele Planului educaţional individualizat;
 3. rezultatele evaluărilor curente;
 4. informațiile parvenite de la cadrele didactice, alți specialiști, de la elev, părinți.

Avantajele intervenţiei prin CDS sunt asociate cu suportul direct pe care îl poate primi copilul cu CES, fără ca acesta să fie exclus din mediul educaţional şi, în mod evident, fiind ajutat să diminueze sau să elimine dificultăţile şi să-şi dezvolte competenţele şcolare necesare pentru integrarea cu succes în societate.

 

Acte legislative şi normative recomandate:

 • Codul educației al Republicii Moldova, nr.152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.319-324  din 24 octombrie 2014.
 • Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin ordinul ME nr. 831 din 07 septembrie 2015.
 • Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, Hotărârea de Guvern nr. 523 din 11 iulie 2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 15 iulie 2011, nr. 114-116/589.
 • Hotărârea de Guvern nr.351 din 29 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind redirecționarea resurselor financiare în cadrul reformării instituțiilor rezidențiale.
 • Strategia Sectorială de Dezvoltare pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”, Hotărârea de Guvern nr.944 din 14 noiembrie 2014, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.345-351 din 21 noiembrie 2014.
 • Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului, aprobată prin ordinul ME nr. 99 din 26 februarie 2015.
 • Metodologia de organizare şi funcţionare a Centrului de Resurse pentru Educaţia Incluzivă din instituţia de învăţământ preuniversitar, aprobată prin ordinul ME nr.100 din din 26 februarie 2015.
 • Ordinul ME nr.156 din 20 martie 2015 cu privire la Instrucţiunea privind procedurile specifice de examinare a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale.
 • Ordinul ME nr. 311 din 05 mai 2015 cu privire la Reglementările şi condiţiile specifice referitoare la evaluarea finală şi certificarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământul obligatoriu.

Sursa: incluziune.edu.gov.md

Metodologie cu privire la organizarea și funcționarea Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă din instituția de învăţământ

I. Dispoziții generale

1. Prezenta Metodologie stabilește modul de organizare și funcționare a Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă (în continuare Centrul de resurse), serviciu de suport pentru dezvoltarea  educației incluzive.

2. Centrul de resurse este subdiviziunea instituției de învăţământ preșcolar, primar, secundar general (în continuare instituție de învățământ), care acordă asistență psihopedagogică copiilor cu cerințe educaționale speciale, incluşi în învățământul general.

3. Centrul de resurse este creat în baza deciziei administrației instituției de învățământ, coordonată cu organul local de specialitate în domeniul învățământului.

4. Decizia de creare a Centrului de resurse va fi întemeiată pe rezultatele evaluării necesităților instituției, inclusiv evaluării inițiale și complexe a dezvoltării copiilor.

5. Centrul de resurse își organizează activitatea în baza următoarelor principii:

a) interesului superior al copilului;

b) asigurării drepturilor și șanselor egale;

c) abordării individualizate;

d) abordării multidisciplinare;

e) identificării și realizării potențialului și necesităților copilului;

f) flexibilității;

g) confidențialității;

h) cooperării şi parteneriatului socio-educaţional.

II. Misiunea, scopul, obiectivele și atribuțiile Centrului de resurse

6. Misiunea Centrului de resurse constă în asigurarea unui proces de educaţie incluziv și de calitate pentru toţi copiii.

7. Scopul Centrului de resurse este organizarea și desfășurarea asistenţei psihopedagogice la nivel de instituție de învățământ.

8. Centrul de resurse realizează următoarele obiective:

a) dezvoltarea și prestarea serviciilor psihopedagogice pentru copiii cu cerințe educaționale speciale;

b) sensibilizarea și informarea cadrelor didactice despre particularitățile de dezvoltare și cerințele educaționale speciale ale copiilor în scopul creării în comun a unui mediu școlar incluziv;

c) desfășurarea programelor de educație parentală și responsabilizarea părinților;

d) crearea și realizarea de parteneriate cu implicarea comunității, factorilor de decizie în asigurarea continuității în învățare, orientării vocaționale și profesionale.

9. Atribuțiile Centrului de resurse:

a) planifică și realizează activități de sprijin educațional pentru copiii cu cerințe educaționale speciale;

b) acordă servicii specializate de asistență psihologică, logopedică, precum şi alte servicii, după caz;

c) oferă asistenţă informațională și metodologică cadrelor didactice din instituția de învățământ privind particularitățile de dezvoltare și realizarea intervenţiilor menite să rezolve problemele cu care se confruntă copiii în procesul educațional;

d) asigură condiţii pentru dezvoltarea copiilor în raport cu opţiunile şi potențialul individual;

e) coordonează și realizează, în comun cu Comisia multidisciplinară din instituția de învățământ activităţi de dezvoltare a procesului educațional incluziv;

f) colaborează cu Serviciul de asistență psihopedagogică raional/municipal, în comun acord cu Comisia multidisciplinară din instituția de învățământ, în vederea evaluării/asistenței copilului şi dezvoltării educaţiei incluzive;

g) sesizează administrația instituției de învățământ privind situaţiile de risc în care se află copilul;

h) administrează baze de date şi monitorizează la nivel instituțional situaţia tuturor copiilor, beneficiari ai Centrului de resurse;

i) desfăşoară programe de informare-educare-comunicare şi sensibilizare publică;

j) elaborează rapoarte de activitate pe care le prezintă administrației instituției de învățământ.

III. Beneficiarii Centrului de resurse

10. Beneficiarii Centrului sunt:

a) Copii din instituția de învățământ:

1. copii cu cerințe educaționale speciale ;

2. copii aflați în situație de risc de abandon școlar/neșcolarizare;

3. ceilalți copii din instituție.

b) copii din comunitate;

c) părinții sau reprezentanții legali ai copiilor;

d) cadre didactice din instituție;

e) membri ai comunității locale.

11. Identificarea beneficiarilor/copiilor are loc prin realizarea  unor evaluări, în urma sesizării/referirii cazurilor de către Comisia multidisciplinară intrașcolară, de către structurile comunitare în protecția drepturilor copiilor, părinților:

1. inițiale (în cadrul Comisiei multidisciplinare intrașcolare);

2. complexe (în cadrul Serviciului de asistență psihopedagogică).

12. Pentru fiecare beneficiar al Centrului de resurse se completează un dosar conținând informaţii şi documente relevante (Anexa 1).

13. Copiii, beneficiari ai Centrului de resurse, sânt asistaţi în baza programelor individualizate de asistenţă psihopedagogică, elaborate şi implementate de către personalul didactic şi non-didactic.

14. Specialiştii implicaţi în activitatea Centrului de resurse evaluează, cu o anumită periodicitate, progresele înregistrate de fiecare copil , beneficiar al Centrului. Rezultatele evaluării se depun şi se păstrează în dosarul copilului.

15. Monitorizarea permanentă, evaluarea eficienţei,  calităţii şi impactului serviciilor de sprijin  acordate în Centrul de resurse se realizează, în modul stabilit, de către administraţia instituţiei de învăţământ şi de Serviciul de asistenţă psihopedagogică.

IV. Organizarea și desfășurarea activității Centrului de resurse

16. Etapele de organizare a Centrului de resurse:

1. evaluarea necesităților instituției de învățământ (copiii cu cerințe educaționale speciale, copiii cu risc de abandon școlar, etc.);

2. evaluarea necesităților comunității (colectarea şi analiza datelor privind copiii aflați în dificultate, inclusiv copiii cu dizabilități);

3. formarea personalului implicat în activitatea Centrului (cadre didactice de sprijin, specialiști în dezvoltarea și realizarea terapiilor specifice de dezvoltare);

4. dotarea Centrului de resurse;

5. desfășurarea unor activități de informare a comunității școlare și extra-școală privind crearea Centrului  și misiunea lui;

17. Responsabil de activitatea Centrului este unul din cadrele didactice de sprijin, desemnat de conducătorul instituţiei de învățământ, care are următoarele atribuții:

a) elaborarea și realizarea unui plan anual de activitate, a orarului de activități;

b) organizarea ședințelor de lucru interne, seminarelor, meselor rotunde, etc.;

c) elaborarea rapoartelor de activitate.

18. Activitățile în cadrul Centrului de resurse sânt realizate de către următorii specialiști:

a) cadre didactice: cadru/cadre didactice de sprijin, învățători, profesori, psihopedagog special, logoped, psiholog;

b) cadre non-didactice: kinetoterapeut, asistent personal, etc.

19. Activitatea Centrului de resurse va fi structurată și reflectată conform nomenclatorului documentației structurii (Anexa 2). (anexa 1).

20. Centrul își organizează activitatea în baza unui plan de activitate coordonat cu membrii administrației instituției, cu Comisia multidisciplinară intrașcolară, cu personalul didactic care lucrează cu copiii cu cerințe educaționale speciale și aprobat de conducătorul instituției de învățământ (Anexa 3).

21. Activitățile în Centrul de resurse se desfășoară conform unui orar prestabilit, ținându-se cont de regimul de funcționare a instituției și de orarul lecțiilor, aprobat de conducătorul instituției de învățământ (Anexa 4).

22. Sarcina săptămânală și zilnică a cadrelor didactice și non-didactice este stabilită conform legislației în vigoare și este repartizată în conformitate cu numărul de beneficiari și necesitățile de suport.

23. Atît responsabilul de Centrul  de resurse, cît și ceilalți specialiști își organizează și desfășoară activitatea în conformitate cu fișa postului.

24. Activitatea Centrului de resurse  este coordonată de instituţia de învăţământ şi consultată metodologic cu Serviciul de asistență psihopedagogică  raional/municipal.

25. Deontologia profesională în cadrul Centrului presupune integritate morală şi psihică, profesionalism şi onestitate manifestate prin :

a) respectarea drepturilor copiilor;

b) respectarea personalității copilului și a valorilor acestuia, indiferent de naționalitate, etnie, religie, sex, abilități fizice sau intelectuale, statut socio-economic;

c) respectarea părinților/reprezentanților legali ai copilului, reprezentanților diferitor instituții cu care colaborează în procesul evaluării;

d) exercitarea calificată și calitativă a atribuțiilor de funcție, onorarea integrală a angajamentelor stipulate în fișa postului;

e) sesizarea și implicarea instanțelor superioare, a organelor abilitate în caz de constatare a oricărei situații de risc pentru viața și securitatea copilului;

f) preocupare permanentă pentru formare profesională continuă;

g) păstrarea în siguranță a informațiilor încredințate sau aduse la cunoștință în contextul atribuțiilor de funcție, cu excepția celor prevăzute de legislație, protejând copilul de orice formă de exploatare, abuz şi prevenind devalorizarea acestor informații.

26. Instituţia de învăţământ prin Centrul de resurse dezvoltă şi realizează:

a) activități de asistență cognitivă:

1. desfăşurarea activităţilor în timpul orelor, pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale care nu pot frecventa toate lecţiile pe întreaga durată a lor;

2. desfăşurarea activităţilor de sprijin educaţional (meditaţii, suport în pregătirea temelor de casă) după ore, individual sau în grupuri;

3. elaborarea suporturilor didactice suplimentare, în funcţie de necesităţile şi potenţialul de învăţare al elevilor asistaţi;

4. implicarea părinţilor în activităţile de recuperare/compensare cognitivă.

b) asistență specifică în conformitate cu necesitățile de dezvoltare ale copiilor: asistență psihologică, asistență logopedică, activităţi/terapii specifice de dezvoltare: ludoterapie, kinetoterapie, ergoterapie, etc.

c) activităţi extracurriculare, de socializare şi recreere (matinee, concursuri, excursii etc.), în colaborare și cu implicarea cadrelor didactice și a tuturor copiilor din instituția de învățământ.

d) activități cu și pentru părinți/reprezentanții legali ai copilului (consilierea psihologică, constituirea grupurilor de suport, realizarea programelor educaționale pentru părinți, activități de recreere).

e) activităţi prin colaborare cu alte instituţii de învăţământ, cu organele de protecţie a copilului, cu agenţiile/asociaţiile profesionale, cu comunităţile locale, cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte instituţii şi organizaţii relevante, în scopul orientării şcolare, vocaţionale/profesionale şi sociale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.

27. Activitățile Centrului de resurse, indiferent de specificul acestora, vor fi realizate urmărind abilitarea, reabilitarea, dezvoltarea copiilor, a deprinderilor lor de autoadministrare.

28. Activitățile în cadrul Centrului de resurse se vor organiza/realiza atât în grupuri (activități cognitive: 2- 4 copii; terapii specifice de dezvoltare: 5-6 copii, sau nu mai mult de 10-12 copii), cât și individual, în baza unui plan de intervenție (Anexa 5).

29. Evidența beneficiarilor  și a activităților  desfășurate în cadrul Centrului se va realiza printr-un registru de evidență (Anexa 6).

30. Durata asistenței copiilor/beneficiarilor Centrului va fi stipulată conform recomandărilor formulate în rezultatul evaluării complexe.

31. Activitatea Centrului de resurse este reflectată în rapoartele anuale ale instituției de învățământ.

32. Conducerea instituției în care este creat Centrul de resurse asigură funcționalitatea lui prin amenajarea și dotarea spațiilor destinate activității Centrului. (Anexa 7).

33. Finanțarea activităților realizate în Centrul de resurse se efectuează conform legislației în vigoare, în limita bugetului anual alocat instituției de învățământ.

34. Calitatea serviciilor prestate va fi evaluată periodic de către administrația instituției de învățământ și de către Serviciul de asistență psihopedagogică raional/municipal.

Sursa: particip.gov.md

Serviciul de Asistență Psihopedagogică
Serviciul de Asistență Psihopedagogică
Serviciul de Asistență Psihopedagogică
Serviciul de Asistență Psihopedagogică
Serviciul de Asistență Psihopedagogică
Serviciul de Asistență Psihopedagogică
Serviciul de Asistență Psihopedagogică
Serviciul de Asistență Psihopedagogică

Parenting

Serviciul de Asistență Psihopedagogică

Parteneriate

Serviciul de Asistență Psihopedagogică
str. Konev 9, Bălți
+373 607 85 757
baltisap@gmail.com

Scrieți-ne

back to top