AVIZ

A V I Z

În conformitate cu prevederile Regulamentului ”cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învățământ  general,  aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23.03.2015 și anume pct.62 subpct.(1) și subpct.(2), Direcția Învățământ, Tineret și Sport m. Bălţi anunţă din data de 20.07.2017 concurs pentru ocuparea postului vacant de director al instituţiei de învățământ al mun. Bălţi după cum urmează:

 1. LT ”M. Eminescu”

În conformitate cu pct.14 al Regulamentului, la funcția de director al instituțiilor de învățământ poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. are studii superioare universitare;
 3. are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
 4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 5. cunoaşte limba română (pentru angajare în instituţiile unde limba de predare este alta decât limba română – cunoaşte limba română la nivel de comunicare);
 6. este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 7. nu are antecedente penale;
 8. nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

În conformitate cu pct.16 al Regulamentului, candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învățământ depun personal sau prin reprezentant, prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulament;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
  copia carnetului de muncă;
  curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la Regulament;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
 • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 • candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial; recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

Candidații pentru ocuparea funcției de director la instituțiile de învățământ sus nominalizate urmează să depună dosarul de concurs personal sau prin reprezentant la Direcția Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălţi.

Persoana de contact responsabilă de oferirea informației suplimentare și primirea actelor – dna Natalia Costaș, specialist principal (responsabil de resurse umane DÎTS), bir.411, tel.0231/54665, nata.costas@mail.ru

Data limită de depunere a dosarului este 18.08.2017.

 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

back to top