A V I Z Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general

„20” noiembrie 2017

A V I Z

În conformitate cu prevederile Regulamentului ”Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general ”, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 163 din 23.03.2015 Instituţia Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”  m. Bălţi anunţă din data de 21.11.2017 concurs pentru ocuparea posturilor vacante de director  adjunct pentru instruire al instituţiei (2,5 unităţi) de învățămînt al mun. Bălţi după cum urmează:

 1. Instituţia Publică Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”

În conformitate cu pct.14 şi 15 al Regulamentului, la funcția de director adjunct pentru instruire al instituțiilor de învățămînt poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. Are studii superioare universitare;
 3. Are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
 4. La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
 5. Cunoaşte limba română (pentru angajare în instituţiile unde limba de predare este alta decît limba română – cunoaşte limba română la nivel de comunicare);
 6. Este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 7. Nu are antecedente penale;
 8. Nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

În conformitate cu pct.16 al Regulamentului, candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director adjunct al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant, prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 în prezentul Regulament;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
  copia carnetului de muncă;
  curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 în prezentul Regulament;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
 • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 • candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial; recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct la instituția  de învățămînt sus nominalizată urmează să depună dosarul de concurs personal sau prin reprezentant la Secretariatul  Instituţiei Publice  Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” mun. Bălţi, persoana de contact responsabilă de oferirea informației suplimentare și primirea actelor – dna Z. Ţurcanu, secretar,  anticamera instituţiei, tel.0231/21564, liceueminescubl@gmail.com .
Data limită de depunere a dosarului este 20.12.2017.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

back to top